Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt, tiltak eller nye løsninger som innføres i driften. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte. Gevinster kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter. 

For å identifisere og vurdere gevinster i Nye Aurskog-Høland kommune kan vi for eksempel stille oss følgende spørsmål: 

  • Hvilke positive endringer forventer den nye kommunen å få til?
  • Hvilke prosesser endres? 
  • Hvem berøres av endringene? 
  • Er alle endringer betydelige nok til å forsvare at prosjektet skal iverksettes? 

Vi forholder oss til tre typer gevinster:

  1. Unngåtte kostnader, eksempelvis unngått sykehusinnleggelse.
  2. Spart tid, eksempelvis redusert saksbehandlingstid.
  3. Økt kvalitet, eksempelvis økt egenmestring.

Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster.

Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter. For å realisere gevinster, må ansatte i organisasjonen ledes gjennom en endringsreise. Underveis skal ansatte bygge ny kompetanse, utvikle nye holdninger og endre adferd slik at de blir i stand til å realisere gevinstene.

Gevinstrealisering handler om å drive organisasjonen gjennom endringer. Dette skjer gjennom å identifisere gevinster, planlegge, måle og følge opp. I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte.

Når vi for eksempel skaper morgendagens omsorgstjenester vil vi ta utgangspunkt i brukernes faktiske behov og ønsker om i større grad bestemme hvor, hvordan og når tjenester ytes. Derfor skaper vi tjenestene sammen med brukerne, og ikke bare for dem. En slik tilnærming vil gi fornøyde innbyggere, trivsel i arbeidshverdagen for de ansatte og gevinster for kommunen som tjenesteleverandør.

For innbyggerne kan gevinstrealisering bety et bedre tjenestetilbud, og at skattepengene forvaltes på en nyttig og god måte. 

I Nye Aurskog-Høland kommune sitt styringsdokument er gevinstrealisering omtalt i kapitel 10:

Målene i intensjonsavtalen er utgangspunktet for de gevinster kommunene ønsker å realisere. Realisering av gevinster følges opp og dokumenteres løpende i kommunesammenslåingsprosessen. Ved programslutt 1.1.2020 gjøres det opp status for gevinstrealiseringen, og en gevinstrealiseringsplan overleveres fra program til ny kommune for videre oppfølging. 

 

BEGREPSAVKLARING

DIREKTE BUDSJETTMESSIGE GEVINSTER - kostnadsbesparelser som kan inkluderes i kommunens budsjett; er typisk knyttet til redusert forbruk av materiell/tjenester eller bruk av rimeligere materiell/ tjenester. 

ENDRINGSANALYSE - analyse av endringer i prosesser og identifisering av gevinster de kan medføre. 

ENDRINGSLEDELSE - aktiviteter knyttet til forankring, kommunikasjon, og opplæring som skal gjøre berørte parter i kommunen i stand til å realisere gevinstene. 

GEVINSTER - fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd med et prosjekt eller tiltak. 

GEVINSTANALYSE - systematisk kartlegging av kostnader og gevinster knyttet til et prosjektforslag. 

GEVINSTREALISERING - aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevinstene blir realisert. 

GEVINSTREALISERINGSPLAN - gjennomføringsplan som knytter gevinster til konkrete tiltak og målbare indikatorer, samt tildeler ansvar for gevinstrealisering. 

KVALITATIVE GEVINSTER - gevinster som fører til bedre internt arbeid, bedre tjenester for innbyggere eller annen nytte for samfunnet; eksempler inkluderer økt service, bedre sikkerhet, økt digitalisering, bedre datakvalitet, færre feil og avvik. 

 

Kilde: KS