Intensjonsavtalen
Den 13.04.2016 ble intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen signert. Intensjonsavtalen er det styrende dokumentet for videre arbeid med kommunesammenslåingen.
Det har vært tre klare målsetninger for denne avtalen:
  • Skape en moderne og attraktiv kommune 
  • Ta vare på natur- og kulturarv
  • Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud
 Hver kommune utpekte et forhandlingsutvalg som har satt i førersete for arbeidet med intensjonsavtalen. Rådmennene hadde ansvaret for det administrative arbeidet og koordineringen.

Intensjonsavtale om kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av sammenslåing av nye Aurskog-Høland kommune

Styringsdokumentet er et viktig verktøy for sammenslåingsprosessen. Dokumentet legger viktige føringer for tema som mål oppnåelse, leveranser, organisering, beslutningsmyndighet, risikostyring, endringsledelse og gevinstrealisering.    

Styringsdokument for gjennomføring av sammenslåing   

Omstillingsavtale

Omstillingsavtalen har som formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte i de to kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen. Prosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene .   

Omstillingsavtale