Mer om disse sakene og andre saker som ble behandlet finner du her.

Mandag ble det bestemt hvordan ordførerkjedet for nye Aurskog-Høland kommune skal se ut. Fellesnemnda gikk for et smykke med mange kjente motiver fra våre kommuner. Gullsmeden har tegnet inn både Tertitten, Haukenestårnet, skogsstjerna og krepsen i skissen til det nye smykket. Gullsmed Anton Huseby sitt forslag til ordførerkjede ble valgt. Kostnader på kroner 70.000 inkludert merverdiavgift. Det vil bli gjor noen endringer i forhold til motiver, emaljering og symmetri.

Avgjørelsen finner du under protokoll for Fellesnemnda 2  På grunn konkurransehensyn er saken unntatt offentlighet, men vinneren kan vises.

Reglement for kommunestyre

En av de andre sakene som ble behandlet var reglement for kommunestyret. Prosjektrådmannens sin innstilling var at reglementet i Aurskog-Høland skulle brukes. Rune Skansen (Krf) kom med to tilleggspunkt i reglementet: 1. Gruppeledere kan be om gruppemøter for å gjøre nødvendige avklaringer. Gruppemøter kan foretas ved at møteleder bestemmer en pause i ordskiftet. 2. Annet politisk arbeid som folkevalgt regnes som gyldig fritaksgrunn på linje med sykdom/velferdsgrunner. Prosjektrådmannens innstilling med de to tilleggspunktene ble enstemmig vedtatt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Fellesnemnda vedtok å sette i gang arbeidet med å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Prosjektgruppen fikk mandat til å utarbeide analysen for «nye» Aurskog-Høland kommune, og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den analysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den skal presenteres med en prioritert liste over risiko - og sårbarhetsreduserende tiltak, samt en matrise for hvordan hendelsene og deres kritikalitet plasseres i forhold til hverandre og kan sorteres i forhold til konsekvensområder.

Mer om Fellesnemnda finner du her.

ordførerkjede.jpg