Vi søker en handlekraftig og tillitsbyggende toppleder som skal lede helse- og livsmestringssektoren. Kommunalsjefen har et helhetlig lederansvar herunder økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar. Dagens organisering omfatter livsmestring, tjenester for hjemmeboende, institusjon, og tjenester ved nedsatt funksjonsevne. Kommunalsjefen skal lede og videreutvikle en kompleks og nytenkende sektor der evnen til å spille på ulike fagkompetanser for en helhetlig løsning vektlegges. En sentral oppgave for kommunalsjefen vil være å videreutvikle gode tjenester innenfor sektorens rammer, og sikre en fremtidsrettet og robust drift av spesielt eldreomsorgen i kommunen.

Kommunalsjef Helse og livsmestring deltar i rådmannens ledergruppe og har ansvaret for ledermøtet i egen sektor.

Sentrale arbeidsområder

Sørge for nødvendig dreining av tjenesteområdene innenfor sektoren slik at kommunen leverer relevante og bærekraftige tjenester fremover i samhandling med brukerne, pårørende og andre samarbeidspartnere.
Sørge for systematisk oppfølging av ansatte med hensyn til medarbeiderutvikling og for å fremme et godt arbeidsmiljø
Bidra til innovasjon, nytenkning og fornyelse i tjenestene samt ha evne til å benytte digitale løsninger
Ha et strategisk og langsiktig blikk for eget fagområde sammen med aktuelle samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt
Samarbeide og samordne med andre aktører, herunder andre kommunale organer og eksterne virksomheter
Sørge for godt samspill mellom sektor og stab-/støttefunksjoner for å gi synergier på tvers i organisasjonen – faglig, økonomisk og praktisk
Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer
Proaktiv oppfølging av sektorens eget budsjett og regnskap, herunder tett oppfølging ved økonomiske avvik
Følge opp styringssignaler og administrative og politiske beslutninger

Kvalifikasjonskrav

Relevant universitets- eller høyskoleutdanning
Relevant ledererfaring fra overordnet arbeid i offentlig og/eller privat sektor
Relevant arbeidserfaring fra det fagområdet man skal lede
Dokumentert økonomiforståelse og budsjettdisiplin
Dokumenterte resultater innen:
- Personalledelse, herunder oppfølging og utvikling av medarbeidere.
- Omstillings- og utviklingsarbeid
- Analytisk og strategisk forståelse gjennom prioritering og gevinstoppnåelse innen prioriterte innsatsområder.

Personlige egenskaper

Solid forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system
Sørge for å være en rollemodell som oppmuntrer til dialog, og inspirer sine ansatte
Evne til å delegere ansvar og myndiggjøre sine ansatte
Fleksibel og endringsorientert
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gjennomslagskraft og dokumentert gjennomføringsevne
Tillitsskapende med høy integritet

Det er ønskelig at du har god forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system, og du deltar aktivt i rådmannens ledergruppe. Du har relevant HMS-kompetanse, erfaring fra partssamarbeid og god forståelse for tillitsvalgt-rollen i kommunal sektor. Utover nevnte ansvars –og arbeidsoppgaver er det en forventning om at du bidrar til å løse utfordringer og problemer på tvers i kommunen ved behov, og har evnen til strategisk og helhetlig tenking.

Vi tilbyr

En offensiv, samskapende og fremtidsorientert ledelse og organisasjon
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale
Mulighet for faglig og personlig utvikling

Dersom du har spørsmål til stillingen, kan du kontakte Dag Haavardsen i Personalhuset Search & Selection på tlf. 970 78 748, eller mail. dag.haavardsen@personalhuset.no

Fullstendig stillingsannonse finner du her.