Aurskog-Høland og Rømskog hadde begge formannskapsmøte på mandag. Aurskog-Høland gikk inn for å beholde sitt navn og bruke Rømskog sitt kommunevåpen. Mens Rømskog gikk for Setten som nytt kommunenavn. Saken skal nå opp i kommunestyrene. 
 

Råd fra språkrådet

Navnene Skogland, Skogen, Setten, Aurskog-Høland og Rømskog som navnegruppa hadde som forslag til Fellesnemnda, ble sendt til språkrådet for vurdering. Mandag kom svaret fra språkrådet. 

Deres svar er:  

 

Nytt kommunenavn ved sammenslåing av Aurskog-Høland og Rømskog 

Språkrådet viser til e-post fra 2. oktober 2017 med forespørsel om vurdering av forslag til nytt kommunenavn når Aurskog-Høland og Rømskog slår seg sammen. Vi har først og fremst sett på de innkomne forslaga, men har også vurdert tidligere kommunenavn. Et hovedprinsipp i stedsnavnloven (lov om stadnamn) er «å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne» (§ 1), og vi har vurdert de ulike alternativa i lys av dette hovedprinsippet. Alle tidligere og eksisterende kommunenavn i det aktuelle området er i utgangspunktet mulige å bruke, men trolig er det enkleste å velge Aurskog-Høland. Innsjønavnet Setten kan også være en kandidat, og dessuten kan et nylaget navn Skauer forsvares. Vi sier mer om navna nedenfor.

 

Eksisterende eller tidligere kommunenavn 

I det vedlagte brevet med tilråding for kommunenavn i Sunnfjord nevner vi ulike generelle muligheter for valg av kommunenavn. I mange tilfeller kan det være et godt valg å bruke et passende områdenavn om kommunen, slik det er gjort for Ringerike. Det ligger imidlertid ikke til rette for å bruke ett navn som er fullt dekkende for hele det området som i dag er Aurskog-Høland og Rømskog. Trolig er da det beste alternativet å velge et eksisterende eller tidligere kommunenavn som navn på den nye kommunen. Dette er det vanligste ved sammenslåing av kommuner. 

Både Aurskog, Høland og Rømskog er navn med svært lang tradisjon, som går tilbake til middelalderen og trolig lenger enn det. Alle tre har vært kommunenavn i moderne tid. Høland og Aurskog ble opprettet som ulike formannskapsdistrikt i 1837, mens Rømskog ble skilt ut av Rødenes i 1902. Her kan vi også nevne Setskog, som ble skilt ut fra Høland i 1905. Dagens Aurskog-Høland kom til ved sammenslåing av Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog i 1966.
 
Da kompromissnavnet Aurskog-Høland ble valgt i 1966, var det et unntak blant navna på de sammenslåtte enhetene. Bindestreksnavn regnes ikke for en heldig konstruksjon, og vi rår ifra å danne nye slike navn. En mulighet er likevel å la dagens navn Aurskog-Høland bli stående. I dag er dette blitt et etablert navn. Praktiske hensyn taler også for en slik løsning, og det er den klart største av de to kommunene som nå slår seg sammen. En annen mulighet ville være å gå tilbake til ett enkeltnavn. Da er både Høland og Aurskog hver for seg gode kandidater.
Andre navn 
Kommunene har sendt inn flere forslag som tar utgangspunkt i ordet skog. Med utgangspunkt i prinsippet om å ta vare på stedsnavn som kulturminner mener vi det ikke bør dannes helt nye navn. Når det likevel er slik at både Rømskog,Setskog og Aurskog har -skog som etterledd, kan det være rom for å utvikle et samlende navn uten å bryte med det nevnte prinsippet. Vi vil likevel peke på at skau og skog er likestilte skrivemåter i dagens rettskriving, og det er den førstnevnte som samsvarer med tradisjonell uttale i hele det aktuelle området. Derfor bør eventuelt Skauer kunne være en navnekandidat som bygger på eksisterende navn med leddet -skog/-skau. Vi nevner her også at Skoger var navn på en tidligere kommune i Vestfold, nå et område i Drammen kommune. 
Endelig er innsjønavnet Setten nevnt som aktuelt navn på den nye storkommunen. Her kan det sammenliknes med Færder, som ble navn på den nye storkommunen ved sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme. Språkrådet uttalte seg imot å ta et så perifert navn som kommunenavn. Det ligger bedre til rette for Setten, ettersom innsjøen vil ligge nokså sentralt i storkommunen. Innsjønavnet Rømsjøen kunne også språklig forsvares, men synes ikke så aktuelt, siden denne innsjøen ligger i utkanten av området. 

Konklusjon 

Det er ingen opplagt kandidat til felles navn for Aurskog-Høland og Rømskog. Likevel er det flere navn som språklig sett kan forsvares: Aurskog-Høland, Høland, Aurskog, Setten og Skauer.

 
Tekst: Alette Eldøy