Innkalling, saksliste og saksdokumenter finner du her.

Utvalg og nemnder

Disse utvalgene gjelder for den nye kommunen, altså fra 2020. De gamle komiteene gjelder frem til årsskiftet. Utvalgene har møte 11. november for å drøfte budsjett og økonomiplan som gjelder fra 2020. Se hvem som skal sitte i hvilket utvalg her. Sakspapirene finner du her.

 • Utvalg for helse og livsmestring
 • Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring
 • Utvalg for kultur og medvirkning
 • Valg av leder og nestleder i planutvalget samt representant for barn og unges interesser.
 • Utvalg for oppvekst og utdanning
 • Valg av leder og nestleder i partssammensatt utvalg
 • Valg av sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2020-2023.
 • Valg av Klagenemnd eiendomsskatt 2020-2023.
 • Valg av formannskapets representant til Fellesrådet.
 • Valg av representanter til representantskapet i Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS for perioden 2019-2023.
 • Valg av representanter til representantskapet i Romerike Avfallsforedling IKS 2019-2023.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Revisjon IKS for perioden 2020-2023.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Krisesenter IKS.
 • Valg av representant til representantskapet i Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 2019-2023.
 • Valg av representant og vararepresentant til Østfold interkommunale arkivselskap IKS.
 • Valg av representant til Samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter 2020-2023.
 • Valg av representant til Samarbeidsråd ved Aurskog-Høland bygdetun 2020-2023.

Møteplan for den nye kommunen

I tillegg vedtok det nye kommunestyret møteplan for politiske utvalg 2020. 

Det ordinære vil være at møtetidspunktet for eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse er lagt til mandager klokken 12. For de fire utvalgene onsdager klokken 18 og for formannskapet mandager klokken 10. For kommunestyret legges møtene til onsdager klokken 18.

Siste frist for offentliggjøring av sakslister til alle politiske møter er en uke før møtetidspunktet. I dag er denne fristen i hovedsak 10 løpedager, men med bakgrunn i at det ikke lenger sendes ut møtedokumenter per post, er kommunedirektøren av den oppfatning at fristen isteden bør være en uke før oppsatt møtetidspunkt.