I dag har Aurskog - Høland 5 sokn og Rømskog 1 sokn. Rømskog og Marker kommune har fellesråd sammen og felles kirkeverge. Rømskog sokn har 1,7 årsverk fordelt på 7 ansatte. Aurskog - Høland fellesråd har 16,75 årsverk fordelt på 18 ansatte.

Fellesrådene har gått inn for å bruke KA’s anbefalte prosjektmodell i arbeidet med sammenslåing. Der anbefales det å bruke inndelingslovas prosjektmodell for at sammenslåingen skal gjennomføres på en mest mulig ryddig og forutsigbar måte. Loven sikrer bl.a. klare ansvarslinjer og mandater. Det betyr også at kirkens arbeidsmåte vil ha mye til felles med gjennomføringene i kommunene.

Etter valg i fellesrådene og utnevning fra biskop er sammensetningen av kirkelig fellesnemnd slik:

Medlem: Arild Bergersen

Medlem: Elisabeth Rye

Medlem: Tormod Tørnby

Medlem: Kari Pettersen

Kommunal repres.: Rune Skansen

Kommunal repres.: Randi Dalheim

Geistlig repres.: Liv Bergh Krohn-Hansen

Geistlig repres.: Runo Lilleaasen

 

Varamedlem: Hanne Sinkerud (geistlig repres.)

Varamedlem: Kåre Østby

Varamedlem: Hilde Bergsjø

Varamedlem: Liv Kind

Kirkevergene har møte- og talerett, og tar seg av sekretærfunksjonen.

Kirkelig fellesnemnd konstituerte seg i møte 31. august 2017 med Kari Pettersen som leder og Arild Bergersen som nestleder.

Det er vedtatt følgende mandat for fellesnemnda:

  • Gjennomføre sammenslåing av virksomhets- og forvaltningsfunksjoner, etablere nødvendige administrative funksjoner,  og legge til rette for folkevalgt styringsstruktur innen fellesrådet trer i funksjon 1. desember 2019
  • Foreslå økonomiplan for nytt fellesråd for år 2020 – 24
  • Vedta organisering og ledelse i ny organisasjon
  • Vedta administrative systemer og inngå avtale om IKT og arkiv
  • Forhandle frem nye tjenesteytingsavtaler med ny kommune
  • Lage nye arbeidsavtaler med fellesrådsansatte og nemnda har også ansettelsesmyndighet
  • Foreslå nye reglement og avtaler når det gjelder gravferdsforvaltningen i den nye organisasjonen.

Sammenslåingen av kirkelig fellesråd skal dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.

Fellesnemnd for kommunesammenslåing vedtok i møte 15. januar at det gis et samlet tilskudd på kr 715.000, - til Kirkelig fellesnemnd .

Prosjektbudsjettet skal dekke prosjektlederfunksjon, godtgjørelse til folkevalgte inkludert kjøregodtgjørelse, bevertning, møter, opplæring, kurs, faglige samlinger, velferdstiltak, intern kulturbygging, kommunikasjon, informasjon og avgifter