Årsrapporten

Den første saken som skulle behandles i fellesnemnda var årsrapporten for fellesnemda 2017. Rapporten inneholder årsberetning og årsregnskap for fellesnemnda. Årsberetningen forteller om hva som er gjennomført i kommunesammenslåingsprosessen, mens årsregnskapet viser hvordan pengene som er satt av til sammenslåingen brukes.

Medlemmene i fellesnemnda godkjente den fremlagte årsrapporten 2017.

Orientering om kommunesammenslåingen og gevinstrealisering

Prosjektleder Bjarne Martinsen orienterte om hva som er gjort og hva som er de neste trinnene i sammenslåingsprosessen og ulike fordeler den nye kommunen vil få.

– Det er laget en detaljert framdriftsplan for kommunesammenslåingen, med bred deltakelse fra begge kommuner og alle staber og sektorer. Planen følges. Alle delprosjekter jobber nå med kartlegging av hvordan tjenesteproduksjonen gjennomføres i de to kommunene i dag. Fristen for dette arbeidet er 1.mai. Dette danner grunnlaget for arbeidet som skal gjennomføres til høsten. Da skal alle delprosjekter utarbeide forslag til hvordan tjenestene skal løses og organiseres i nye Aurskog-Høland kommune etter 1.1.2020, sier Martinsen.

Digitaliseringsstrategi

Siste post på programmet var av plan for utarbeidelse av digitaliseringsstrategi. Den ble presentert av den nye digitaliserings- og innovasjonssjefen i nye Aurskog-Høland kommune, Raymond Hesthaug. Han har blant annet dannet en digitaliseringsgruppe.

– Gruppen er i godt driv, og vil presentere et utkast til strategidokument i juni, sier Hesthaug.

Rådmann Siri Hovde kunne fortelle at vi har blitt med i KS sin satsing om å utvikle felles digitale løsninger for kommuner.

 

Møtet ble avsluttet med et ønske fra ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg, om en presentasjonsrunde av kommunene for fellesnemnda.

Protokoll fra møtet finner du her.

 

Ref. Alette Eldøy