Møtet starter klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset.

Reglement for kommunestyret

Fellesnemnda skal mandag behandle reglement for kommunestyret i Aurskog-Høland kommune. Forslaget bygger i hovedsak på kommunenes reglementer, og det er tilpasset bestemmelsene i ny kommunelov.

I Aurskog-Høland kommune har Ungdomsrådet deltatt i kommunestyrets møter med møte- og talerett. Politisk delprosjekt legger til grunn at denne ordningen kan fortsette.

Når det gjelder rutiner for protokollføring har Rømskog kommune praktisert en ordning med løpende protokollføring på storskjerm i møte, og godkjenning i samme møte. Dette kan vanskelig la seg gjennomføre med et stort kommunestyre, og mange forslag til behandling. I Aurskog-Høland blir protokollen vanligvis gjort ferdig påfølgende virkedag og sendes elektronisk for godkjenning til ordfører. Godkjenningen bør imidlertid skje ved ytterligere to godkjenninger, ordfører og to særskilte valgte medlem av kommunestyret, og det er denne rutinen som foreslås i reglementet.

Ordførerkjede

Fellesnemnda skal i tillegg behandle utvelgelse av ordførerkjede for nye Aurskog-Høland kommune. Denne saken er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 23 tredje ledd, som gjelder unntak fra innsyn i saker om offentlige innkjøp.

Skoletilhørighet og skolebytte

En kommune kan lage forskrifter om hvilke skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Dette skal sikre forutsigbarhet for innbyggerne, samt styre den kommunale forvaltningen og sikre likebehandling.

Aurskog-Høland kommune har en forskrift for skoletilhørighet og skolebytte med tilhørende kart over veiledende inntaksområder for hver skole. Rømskog kommune har ikke et tilsvarende dokument, da de kun har en skole med 1.-7. trinn, og avtale med Aurskog-Høland kommune om at ungdomstrinnselevene skal gå på Bjørkelangen skole. Forskriften videreføres i sin nåværende form ved å skrive Rømskog inn i forskriften.

Sakene, og alle sakspapirene, finner du her.

Det finnes også et arkiv for tidligere møter. 

Det finner du her