Grethe T. Rønning blir kommunalsjef for Oppvekst og utdanning, Per Ole Rønning blir kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring, mens Anne Kirsti Johnsen blir kommunalsjef for Kultur og medvirkning. Våre nye stabssjefer er Raymond Hesthaug for Strategi og utvikling, og Olav M. Bleie for Økonomi og organisasjon.

ledergruppe 11.4.png

– Ledergruppen skal sikre at hovedmålene i intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen gjennomføres. Vi skal skape en moderne og attraktiv kommune, ta vare på natur- og kulturarv, og vi skal sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet, sier prosjektrådmann Inger Hegna.

Nye roller

Da dagens kommunalsjef for helse og rehabilitering, Lasse Fure, ønsker å gå over i en ny rolle som rådgiver, skal stillingen som kommunalsjef for Helse og livsmestring utlyses. Fure har faglig kunnskap og erfaring innenfor bredden av tjenestene, og ser frem til å bidra innenfor større endringsprosjekter i sektoren. 

– Vi står overfor en rekke utfordringer og muligheter innenfor tjenesteområdet. Eksempler på dette er hvordan vi skal rigge kommunen for fremtidens eldreomsorg, ta i bruk velferdsteknologi og andre digitale løsninger i tjenesteleveransene. Jeg er fornøyd med at vi styrker rådgiverkompetansen og ser frem til resultatene av dette, sier Hegna.

Kommunalsjefen står i jobben frem til ny leder er på plass i løpet av 2019.

John-Ivar Udnesseter blir økonomisjef på nivå 2 i stabsenheten Økonomi og organisasjon.

Kommunalsjef for Samfunn og utvikling, Siv Eilertsen, i Aurskog-Høland kommune har i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen, etter eget ønske valgt å fratre sin stilling.

– Vi takker for innsatsen og resultatene Eilertsen har skapt i sin tid som kommunalsjef, sier Hegna.

Ny struktur

Den nye strukturen har fokus på samskapning og innbyggerinvolvering. Den skal bidra til en god og effektiv drift, samtidig som den skal sikre at ledergruppen får tilstrekkelig kapasitet til analyse, strategi og utvikling.

  • Oppvekst og utdanning – en sektor som samler alle tjenester for barn og unge og som skal sikre gode oppvekstvilkår og læringsarenaer.
  • Helse og livsmestring – en sektor som samler helse- og velferdstjenester for voksne som skal gi grunnlag for god livsmestring og selvhjulpenhet.
  • Samfunnsfunksjoner og næring – en sektor som skal sikre bærekraftig samfunnsutvikling og levere relevante kommunale tjenester.
  • Kultur og medvirkning – en sektor for kultur, kommunikasjon og frivilligheten som skal sikre utviklingen av et bredt kulturtilbud, gode nærmiljøer og fritidstilbud, samt sørge for tett samhandling med frivillig sektor.
  • Strategi og utvikling – en stabsenhet som skal bidra til en helhetlig innsats innenfor strategi og utviklingsoppgaver, med særlig fokus på digitalisering, innovasjon, det grønne skiftet, folkehelse og samfunnssikkerhet, samt strategiske analyser og prosjekter.
  • Økonomi og organisasjon – er en støtteenhet som skal bistå sektorene med helhetlig virksomhetsstyring, felles retningslinjer og relevante fellestjenester innen økonomi og personal.

Veien videre

De nye lederne skal nå, sammen med prosjektrådmannen, utforme sin sektor og stab/støtte, og innplassere ledere på nivå 2. Dette arbeidet vil være klart senest 1. juni. Den nye organiseringen gjelder fra 1. januar 2020.