Følg møtet live her

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 28. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.

Tertialrapport

Det rapporteres på økonomiplan 2019-2022. Rapporten inndeles i følgende områder:

  • Sammendrag
  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Sektorer og staber
  • Vedlegg finansrapport
  • Vedlegg status vedtak økonomiplan 2019 -2022
  • Vedlegg Regnskap 2. tertial 2019 – fellesnemnda kommunereform

Hele saken, rapporten og sakspapirene finner du her.

Gratis SFO og skolemat

Kommunestyret skal i tillegg behandle svar fra rådmannen om redusert kostnad for SFO-plass og gratis skolemåltid. Arbeiderpartiet har ønsket å se på muligheten for å tilby gratis SFO-plass til alle førsteklassinger, og muligheten for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for elever i grunnskolen. De ønsker først å teste dette ut i ungdomsskolen. Partiet ba i juni rådmannen utrede saken, og se på kostnader og konsekvenser ved å innføre disse to tiltakene.

– Det er foreløpig få evalueringer av løsninger knyttet til gratis SFO. I Nasjonal vurdering av SFO fra 2018 er det i hovedsak omtalt negative konsekvenser av gratisordninger. De økonomiske vurderingene viser i tillegg en betydelig inntektsreduksjon for kommunen, sier rådmannen i sin vurdering.

Rådmannen kan ikke se at kommunen er i en økonomisk situasjon hvor inntektsreduksjoner i denne størrelsesorden kan prioriteres.

– I forhold til gratis skolemat viser tidligere erfaringer fra perioden hvor man delte opp frukt for utdeling til elevene tilsier at man er helt nødt til å ha en ansatt som koordinerer og følger opp enten ansatte eller frivillige i en slik ordning. Om man skal ta dette «innenfor eget budsjett» vil det gå ut over annet faglig/sosialt elevrettet arbeid. Skal det tilføres friske midler må det veies opp mot andre tiltak som man også ønsker å prioritere. Uansett løsning innenfor ramme eller friske midler ser ikke rådmannen at dette er en ordning som bør prioriteres, sier rådmannen i sin vurdering.

Hele rådmannens vurdering finner du her.

I formannskapet stemte flertallet for at saken utsettes for behandling i nytt formannskap og kommunestyre.

Mobbeombud

Rådmannen ble av formannskapet bedt om å komme med en sak der en ser på muligheten for å utnevne et kommunalt mobbeombud. Ombudet kan være en ressurs når det gjelder miljø og trivselstiltak på den enkelte skole, og kan også bidra inn i det systematiske arbeidet mot mobbing, samt som en ressurs for elever og foresatte i krevende saker.

Rådmannen peker i sin vurdering på at det er vanskelig å se for seg at de positive konsekvensene av en slik ansettelse vil oppveie for de uklare/negative konsekvenser. Med positive konsekvenser peker man på tilgjengeligheten elever og skoler kan oppleve med et lokalt Mobbeombud. Med uklare/negative konsekvenser tenker man her på myndighetsavklaringer, habilitetsproblematikk, ansvarsområder, innplassering, lønnskostnader, statlig satsning o.l.

Rådmannen konkluderer i sin vurdering med at Aurskog-Høland kommune ikke bør ansette et kommunalt mobbeombud. Hele saken finner du her. 

Kommuneplanen

Politikerne skal dessuten behandle sak om kommuneplanen. I august var seks representanter fra Aurskog-Høland kommune i mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen, som alle har en eller flere innsigelser til kommuneplanen. Meklingen ble ledet av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Fylkeskommunen hadde blant annet innsigelse på omfanget av utbygging ved Prestegårdsskogen. Innsigelsesmyndighetene kunne ikke godkjenne noen utbyggingsområder på Aurskog. Orienteringen rundt meklingen kan du se her.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør endringene som kreves for at innsigelsene knyttet til naturfarer, manglende planbestemmelser og parkeringsbestemmelsene kan trekkes. Videre anbefaler rådmannen at øvrige innsigelser oversendes departementet for endelig avgjørelse. Dette begrunnes med liten vilje fra innsigelsesmyndighetene til å finne et kompromiss der hensynet til kommunens prioriteringer ble ivaretatt. Kommunens prioriteringer kommer tydelig fram av protokollen fra meklingsmøtet. Å gjøre endringer på disse eller i vedtaket fra kommunestyre 25. mars 2019, vil, etter rådmannens mening, svekke kommunens sak.

Hele saken finner du her. 

Tidligere møter

Kommune-TV har også et arkiv for tidligere møter.