Utkastet vil regulere innretningen av saksbehandlingsgebyrer innen kommunale tjenesteområder for byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, oppmålingsforretninger etter matrikkelloven, eierseksjonering etter eierseksjoneringsloven, separate avløpsrenseanlegg etter forurensningsloven og behandling av private reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Den enkelte gebyrsats vil bli fastsatt årlig i forbindelse med fastsettelse av økonomiplan og budsjett. Utkastet bygger på dagens gjeldende gebyrforskrift for Aurskog-Høland kommune som med unntak av reguleringsplanavsnittet også er gjeldende for Rømskog kommune allerede i dag.

Høringsfrist: 15.08.2019.

Dokumenter i saken: 

Høring- Forskrift for saksbehandlingsgebyrer for byggesaksbehandling, oppmåling, eierseksjonering, separate avløpsrenseanlegg og private reguleringsplaner