Møtet i fellesnemnda går av stabelen mandag 23. september klokken 13.00, i formannskapssalen på rådhuset.

I forbindelse med at Rømskog og Aurskog-Høland blir én kommune fra 01.01.2020 må det fastsettes nye lokale forskrifter innen flere områder, som skal gjelde for nye Aurskog-Høland kommune. Mange av dem skal behandles i fellesnemnda på mandag.

Rådmann blir kommunedirektør

Fellesnemnda skal mandag behandle sak om endring av rådmannens tittel. Det foreslås at rådmannens tittel endres til den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør. I forbindelse med ny kommunelov har tittelen på den øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen vært drøftet.

Etter dagens kommunelov er øverste leder omtalt som administrasjonssjef, men veldig mange kommuner benytter tittelen rådmann. Departementet oppfordrer kommunene til å ta i bruk tittelen som kommunedirektør, og mandag skal fellesnemnda bestemme hvilken tittel som skal brukes i nye Aurskog-Høland kommune. Hele saken kan du lese her.

Kurøen

Fellesnemnda skal i tillegg behandle reglement for samarbeidsrådet for Kurøen bygdetun og kultursenter. Kurøen videreføres og vedlikeholdes som samlingspunkt for aktivitet og trivsel og ivaretas som bygdetun. Konsolidering med Akershusmuseet vurderes.

Prosjektrådmannen foreslår at det etableres et samarbeidsråd mellom kommunen og frivillige organisasjoner som benytter Kurøen til samlinger og aktiviteter. Samarbeidsrådets oppgaver er å være et bindeledd mellom kommunen som eier, og brukere av Kurøen. Oppgavene for rådet bygger på tilsvarende samarbeidsråd som er opprettet for Aurskog-Høland Bygdetun på Hemnes. Hele saken, og forslag til reglement, finner du her. 

Navnsetting og adresseforvaltning

Politikerne skal ta stilling til hvem som skal ha myndighet for navnsetting, adressering og adresseforvaltning. Gjeldende delegering i Rømskog kommune tilsier at navnemyndigheten i dag ligger til kommunestyret.

Prosjektrådmannen vurderer gjeldende praksis i Aurskog-Høland kommune, hvor formannskapet er navnemyndighet, vil være hensiktsmessig for den nye kommunen. En slik rollefordeling bidrar til en effektiv saksflyt med hyppigere møtefrekvens og mindre behov for forberedende, innstillende politisk behandling i forkant av at avgjørelser tas. Hele saken finner du her

Andre saker

I tillegg skal fellesnemnda behandle innføring av forskrift for vann- og avløpsgebyr i nye Aurskog-Høland kommune, innføring av renovasjonsforskrift for den nye kommunen, veilysnorm, og VA-norm.