Det vil bo 1,2 millioner innbyggere i Viken, det vil si nesten en fjerdedel av Norges befolkning, og fylket vil utgjøre 24 595 km2 i samlet areal.

·         Informasjon om Viken

·         Fakta og tall om Viken

·         Visjon, mål og verdier for Viken

Hvilke tjenester berøres?

Fylkeskommunen er vårt nærmeste overordnede forvaltningsorgan. Viken har ansvaret for følgende tjenester:

 • det grønne skiftet
 • folkehelse
 • idrett
 • kultur
 • regional utvikling
 • regional planlegging
 • samferdsel
 • skoleskyss
 • tannhelsetjeneste
 • videregående skole og læreplasser

Konsekvenser for innbyggerne

Overgangen mellom Akershus og Viken fylkeskommuner skal i praksis ikke innebære store endringer for innbyggerne ifølge prosjektrådmann i Viken, Harald Horne.

Det grønne skiftet

Fylkeskommunen legger vekt på framtidsplanlegging der helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken har høy prioritet.

Området berøres ikke i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Folkehelse

Folkehelsearbeid skal bidra til å gi god helse og livskvalitet til hele befolkningen. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) pålegger fylkeskommunen å være pådriver for samt samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet ved å:

 • legge til rette for dialog og erfaringsutveksling med kommuner om arbeidet med å integrere folkehelseperspektivet i regionale og kommunale planstrategier
 • arbeide for å utarbeide og formidle statistikk og analyser som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne
 • bidra til at praktiske erfaringer fra aktiviteter som fremmer helse blir delt mellom kommunene og frivillige organisasjoner

Folkehelse og sosial bærekraft er et viktig aspekt i arbeidet med by- og tettstedsutvikling og oppfylling av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Overgangen til Viken innebærer så langt ingen endringer i folkehelsearbeidet.

Idrett

I henhold til Vikens nettside fordeler fylkeskommunen årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og tilrettelegging i skog mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på skolene. Rundt 90% av alle barn i Viken (6- 12 år) deltar i et idrettslag og rundt 70% av befolkningen går ukentlig turer i skog og mark.

Fylkeskommunens arbeid innen fagfeltet endres ikke ved overgangen til Viken.

Kultur

Viken Fylkeskommune skal bidra til både profesjonelt og frivillig kulturliv ved blant annet å sørge for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. I tillegg får Vikens elever årlig tilbud om opplevelser innen musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst gjennom Den kulturelle skolesekken.

Fylkeskommunen har ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker og følge opp saker knyttet til fredete kulturminner. Det gis råd og veiledning til kommuner og eiere av verneverdige og fredete kulturminner. 

Fagområdene berøres så langt ikke av fylkessammenslåingen.

Regional utvikling

Viken fylkeskommune har en sentral samfunnsutviklerrolle der tilrettelegging for og utvikling av et vitalt og bærekraftig næringsliv samt forvaltning av ulike tilskuddordninger står i fokus. Viken har ansvar for regional planlegging der det legges føringer for kommunenes mulighetsrom og for samordning og koordinering av tiltak som får konsekvenser utover kommunegrensene.

Arbeidet knyttet til regional utvikling fortsetter som før inntil ny regional planstrategi med nye føringer er vedtatt.

Samferdsel og skoleskyss

Kollektivtransporten i Aurskog-Høland består av rutebuss og skoleskyss. Tilbudene styres av Ruter AS som eies av Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune. Ruter AS styrer rutetilbudet, billettpriser og overgangsordninger. Overgangen fra Akershus til Viken medfører ingen umiddelbare endringer.

Ifølge nettsidene til Viken skal fylkeskommunen utvikle Norges beste kollektivtilbud. Videre står det:

«Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Det betyr blant annet at vi harmoniserer prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene, og får et sømløst billettsystem. Slik kan du reise på kryss og tvers, hit eller dit, med tog eller buss. På en billett.» 

Inntil videre vil Viken betjenes av eksisterende kollektivselskap.

Viken fylkeskommune har i tillegg ansvar for utvikling og vedlikehold av fylkesveier, og overtar flere oppgaver fra Statens vegvesen.

Felles billettsystem

Eksisterende kollektivtilbud

Skoleskyss

Oppgaver fra Statens Vegvesen til fylkeskommunen

Tannhelsetjeneste

Fylket har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Det vil ikke være noen endringer i tilbudet i forbindelse med overgangen til Viken

Videregående skole og læreplasser

På nettsiden til Viken slås det fast at videregående skoler blir der de er og innbyggerne får det samme tilbudet som før, og at:

«I Viken finner du det bredeste og beste tilbudet innen videregående skoler. Vi jobber systematisk sammen med kompetansemiljø, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, for å gi våre ungdommer det beste utdannings- og læreplasstilbudet i landet. Viken skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre.» 

Det er 75 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud. 58 av dem er fylkeskommunale.Alle offentlige videregående skoler som geografisk ligger i Viken vil tilhøre Viken fylkeskommune. De vil få samme inntaksforskrifter. Inntaksforskriftene er ikke vedtatt. Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker, noe som kan få konsekvenser for inntaksforskriftene.

Fritt skolevalg i alle fylker 

Landbruk

Tilskuddsordningene og regelverket er allerede samkjørt i de tre opprinnelige fylkeskommunene slik at overgangen til Viken vil ikke ha betydning for landbruket.

Informasjon hos Landbruksdirektoratet

Eiendom og matrikkel – nytt kommunenummer

Alle eiendommer i en kommune har et matrikkelnummer, et unikt nummer for den enkelte boligen.  Nummeret er sammensatt av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og seksjonsnummer. Foran matrikkelnummeret settes kommunenummeret. Dette gjør at hver eiendom blir unik i Norge. I kontakt med det offentlige i spørsmål om en eiendom, refereres det til dette nummeret i stedet for en adresse. Samme nummer brukes for å lete opp informasjon om en eiendom i offentlige registere, planer og sakspapirer.

Alle kommuner i Norge har et eget nummer som er knyttet til det fylket kommunen tilhører. Ved overgang til Viken får Aurskog-Høland kommune nytt kommunenummer, 3026.

Ved nytt kommunenummer, vil alle eiendommer i kommunen få nytt identitetsnummer. For øvrig endres ikke matrikkelnummeret.

I forbindelse med dette, opplyser Kartverket:

 • Matrikkelen stenger fredag 13. desember 2019 kl. 18.00. Alle egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet og andre konsesjonsvedtak må da være registrert i matrikkelen.
 • Grunnboken stenger fredag 27. desember 2019 kl. 20.00.
 • For å redusere risikoen ytterligere anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019.

Endringer i kommunenummer

Kartverkets side om kommune- og regionreformen 

Øvrige tjenester

Det vil ikke bli endringer i øvrige tjenester som sykehustilhørighet, helseregion, legevaktordning og NAV. 

Interkommunale tjenester

«Gamle» Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune har hatt interkommunale samarbeid på flere områder. Overgangen til Viken endrer ikke på dette, men enkelte samarbeid faller bort i forbindelse med kommunesammenslåingene. 

Interkommunale samarbeid etter 01.01.2020:

 • Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)
 • Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)
 • Romerike krisesenter
 • Romerike kontrollutvalgssekretariat
 • Barnevernsvakten Skåningsrud ressurssenter