–  Vi har jobbet med å sikre en organisering som bidrar til å løfte frem strategisk og operativ ledelse, og som sikrer tydelig ansvars- og oppgavefordeling, gode kommunikasjons- og rapporteringsveier, og som legger til rette for både tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samhandling. Videre har vi i hele prosessen hatt et konstruktivt og godt samarbeid med de hovedtillitsvalgte, sier Inger Hegna, som er prosjektrådmann.

Informasjonsmøte for alle ansatte

Tirsdag 28. mai holdt Hegna informasjonsmøte for alle ansatte i dagens kommuner om den totale organiseringen for nye Aurskog-Høland kommune. Der presenterte hun hvordan enhetene skal organiseres og hvem som skal lede de ulike virksomhetene i den nye kommunen.

– Målet er at denne organiseringen skal bidra til et enda tydeligere brukerfokus og til at vi sammen løser de «samfunnsflokene» vi har og at vi sammen utvikler og fornyer lokalsamfunnet, sier Hegna.

Ny struktur

I fremtiden skal vi ha fire sektorer og to stabs- og støtteenheter:

•         Oppvekst og utdanning – en sektor som samler alle tjenester for barn og unge og som skal sikre gode oppvekstsvilkår og læringsarenaer.

•         Helse og livsmestring – en sektor som samler helse- og velferdstjenester for voksne som skal gi grunnlag for god livsmestring og selvhjulpenhet.

•         Samfunnsfunksjoner og næring – en sektor som skal sikre bærekraftig samfunnsutvikling og levere relevante kommunale tjenester, og sikre en næringsutvikling som også skaper arbeidsplasser i kommunen.

•         Kultur og medvirkning – en sektor for kultur, kommunikasjon og lokaldemokrati som skal sikre utviklingen av et bredt kulturtilbud, gode nærmiljøer og fritidstilbud, samt være ‘limet’ i bevaringen og utviklingen av en god kultur lokalt i tett samhandling med frivilligheten.

•         Strategi og utvikling – en stabsenhet som skal bidra til en helhetlig innsats innenfor strategi og utviklingsoppgaver, med særlig fokus på digitalisering, innovasjon, forskning, det grønne skiftet, samferdsel og strategiske analyser og prosjekter.

•         Økonomi og organisasjon – er en støtteenhet som skal bistå sektorene med helhetlig virksomhetsstyring, lederstøtte og sikre felles retningslinjer og relevante tjenesteleveranser innen økonomi og personal.

– Denne modellen oppfyller kommunereformens krav, intensjonsavtalens mål og den støtter opp under fellesnemnda sitt vedtak om politisk organisering. Gjennom opprettelse av en egen sektor for kultur og medvirkning løfter vi frem innbyggerne, frivilligheten, idretten og generelt kulturområdet ved dialog og samskaping. Det samme er intensjonen ved å opprette en egen enhet for næringsutvikling, sier Hegna.

Samskaping og medvirkning

Dette er en organisasjonsmodell som vil bidra til god og effektiv drift, korte beslutningsveier, åpner opp for medvirkning for innbyggerne i den nye kommunen, og en løsning som sikrer at ledergruppen får tilstrekkelig kapasitet til analyse, strategi og utvikling og at politikerne får kvalitative og gode saksdokumenter til politisk behandling.

Eget delprosjekt

Allerede i januar ble det dannet et nytt delprosjekt i kommunesammenslåingsprosessen. Prosjektrådmann, Inger Hegna har vært prosjektleder.

I mars ble selve organisasjonsmodellen presentert, i april ble det bestemt hvem som skal sitte i ledergruppen i den nye kommunen, og nå er det avgjort hvem som skal være ledere på nivå 2. Prosjektrådmannen sammen med sin nye ledergruppe har jobbet siden 14. april med å utarbeide den endelige strukturen og modellen for nye Aurskog-Høland kommune

De som skal bli kommunal- og stabssjefer i nye Aurskog-Høland har, i samarbeid med prosjektrådmannen, bestemt hvordan deres enhet skal organiseres og hvem som skal være ledere på nivå 2. Ledere på nivå 2 er ledere som rapporterer direkte til kommunalsjef/stabssjef.

I perioden fra juni til primo september skal kommunal- og stabssjefer i nye Aurskog-Høland jobbe videre med sine ledere, ansatte og tillitsvalgte i å detaljere ut egen sektor/stabsenhet og særlig synliggjøre hvordan samarbeid og samhandling skal foregå innad i egen sektor/stabsenhet og mellom disse.

- Fysisk lokasjon på rådhusene vil være gjenstand for en gjennomgang i henhold til ny struktur og dertil plassering av de ulike miljøene og deres ledere. Ellers vil det ikke bli store rokeringer, sier Hegna.

Fra 1. januar 2020 er Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune én kommune.