Kommunesammenslåingen ble satt i gang for fullt med signeringen av intensjonsavtalen i april 2016. Siden den gang har vi samkjørt flere og flere tjenester og aktiviteter. Lurer du på hva som er gjort så langt? Her finner du oversikten.

2016

 • I april 2016 ble det utarbeidet en intensjonsavtale for kommunesammenslåing mellom Aurskog-Høland og Rømskog kommune, der kommunene vedtok å slå seg sammen fra 1. januar 2020

2017

 • Første felles kommunestyremøte ble gjennomført av fylkesmannen i Oslo/ Akershus, og samtidig ble også Fellesnemnda opprettet 

 • Kommunenavnet Aurskog-Høland kommune og tømmersaksa som kommunevåpen ble vedtatt 

 • Felles lederutviklingsprogram ble igangsatt

2018

 • Fiberforbindelse etablert mellom Rømskog og Aurskog-Høland rådhus

 • Felles vaktmester for Setskog og Rømskog

 • Felles IKT system for internkontroll av bygg: IK-Bygg

 • Det er etablert samarbeid innenfor KTD med rehabilitering av pumpestasjoner og digitale løsninger for sentral driftskontroll

 • Digitaliserings- og innovasjonssjef starter

 • Samlokaliserte helsestasjoner

 • Boveiledertjeneste i Rømskog og AHK deltar på felles fagdager

 • Fritid arrangerer felles ferieaktiviteter

 • Kulturskoletilbudet i AHK åpnes for elever i Rømskog

 • Felles innlogging og lisens til Tilskuddsportalen

 • Stuttreist og Himlaga arrangementet ble gjennomført sammen

 • Ny digitaliseringsstrategi vedtatt

 • Ordførerne inviterte til idédugnad om ny kommune

 • Felles kartportal for ny kommune lansert

 • Ny politisk organisering for ny kommune

 • Vedtak om meråpen løsning for bibliotek vedtatt i Rømskog kommunestyre

2019

 • Ny Prosjektrådmann startet, og hun leder sammenslåingsprosjektet

 • Felles saksbehandling av byggesak, eiendomsoppmåling og minirenseanlegg

 • Delegeringsregelverk for ny kommune

 • Nye gårds- og bruksnumre er vedtatt (trer i kraft 1.1. 2020)

 • Forskrift om renovasjon

 • Testinstallasjon av ny skyløsning sak og arkiv

 • Informasjon om arkivhåndtering sendt ut

 • Felles bibliotekar starter i februar/mars.

 • Reglement for kommunestyret

 • Utforming av ordførerkjede

 • Folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter

 • Ny avtale med Barnevernsvakta på Romerike

 • Forskrift for skoletilhørighet og skolebytte vedtatt

 • Valg av Romerike revisor og kontrollutvalgssekreteriat

 • Vedtatt mandat for overordnet ROS-analyse

 • Nytt kommunenummer er tildelt (3026). Den nye kommunen beholder det gamle organisasjonsnummeret

 • Gemeni VA er tatt i bruk i begge kommunene

 • Bestilt konvertering av biblioteksystemet og meråpen løsning til Rømskog bibliotek som settes i gang i løpet av høsten.

 • Ny kommune søker deltakelse i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

 • Romerike Revisjon IKS blir revisor for nye Aurskog-Høland kommune

 • Utvelgelse av ordførerkjede er foretatt for nye Aurskog-Høland kommune

Hit skal vi

 • Samkjøre flest mulig tjenester i løpet av 2019 før selve sammenslåingen

 • Arbeidsgrupper og delprosjekter skal sette i verk de forslagene som blir vedtatt

 • Høsten 2019 holdes det kommunevalg for den nye kommunen

 • Januar 2020 fullføres sammenslåingen